Pilar Corrias

Sofia Mitsola

Sofia Mitsola

Sofia Mitsola

Sofia Mitsola, Tight Fit, oil on canvas, 50 x 50cm, 2019
Sofia Mitsola, Felines, 2018, oil on canvas, 96 x 71cm
Sofia Mitsola, Headpiece (Medussa), 2019, oil on canvas, 24 x 25cm
Sofia Mitsola, Q.E.I., 2019, oil on canvas, 50 x 50cm
Sofia Mitsola, Sphynx in Cape, 2019, oil on linen, 40 x 30cm
Sofia Mitsola, 39 oC, 2017, oil and acrylic on canvas, 190 x 280cm
Sofia Mitsola, Centauromachy, 2018, oil on canvas, 60 x 80cm
Sofia Mitsola, Chariot, 2019, oil on canvas, 240 x 310cm
Sofia Mitsola, Choker, 2018, oil on canvas, 150 x 100cm
Sofia Mitsola, Frasikleia, 2018, oil on canvas, 210 x 150cm
Sofia Mitsola, Maria Vezaroo, 2018, oil on canvas, 91 x 66cm
Sofia Mitsola, Sisterly Affections, 2019, oil on canvas, 240 x 170cm
Sofia Mitsola, Sphynx, 2018, oil and acrylic on canvas, 80 x 60cm
Sofia Mitsola, Thais, 2018, oil and acrylic on canvas, 70 x 50cm
Sofia Mitsola, Laughter in the Dark II, 2019, oil on canvas, 210 x 170cm
Sofia Mitsola, Toy Sphinx, 2019, oil on canvas, 40 x 130cm

News

Exhibitions